Podmínky užití webu a zásady ochrany os. údajů

Používání www stránek

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek je Centrum Mandala z.s. (dále jen „provozovatel“). Provozovatel stránek nabízí ke stažení předlohy mandal a návody na jejich použití, e-book o mandalách a další materiály, které slouží jako inspirace nebo jako inspirace pro vaši vlastní tvorbu. Jednotlivé dokumenty jsou pravidelně aktualizovány, doplňovány a kontrolovány. Veškeré informace na stránkách jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich aktuálnosti, úplnost či technickou přesnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození virem při stahování údajů ze stránek. Veškeré materiály jsou neomezeně k dispozici pro soukromé použití zcela bezplatně. Je zakázáno materiály uvedené na těchto stránkách publikovat na jiných internetových stránkách nebo v tištěné formě bez písemného souhlasu provozovatele těchto stránek. Pro kontrolu původu jsou do dokumentů zakomponovány zašifrované kontrolní prvky. Veškerá práva jsou vyhrazena. Obsah těchto stránek včetně textů, dokumentů, web designu, doporučení, grafiky, vyobrazení a uspořádání souborů je chráněn autorským právem. Tyto materiály lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely. Provozovatel se v případě porušení bude domáhat svých práv prostřednictvím všech oprávněných prostředků, soudní cestou nevyjímaje.

INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR
1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).
1.2. Vaše Osobní údaje provozovatel zpracovává pouze pro níže uvedené účely:
1.2.1. zobrazení informací o autorovi vložené mandaly a jeho profilu, včetně následné publikace na Facebookové stránce webu Mandalaria a na stránkách www.centrum-mandala.cz
1.2.2. k odběru novinek na webu
1.3. Osobní údaje budou provozovatelem poskytnuty těmto třetím osobám:
1.3.1. osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
1.5. Osobní údaje budou provozovatelem zpracovávány po dobu spuštění webu, pakliže uživatel nevyužije právo na výmaz či opravu osobních údajů.
1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u provozovatelem, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení provozovatelem, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může provozovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat provozovatel o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že provozovatel musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) provozovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. provozovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl provozovateli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby provozovatel tyto údaje předala jinému správci. 1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u provozovatelem či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že provozovatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u provozovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho bydliště, či elektronickou formou na e-mailové adrese lukas@lukashavlicek.com
1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro udržování autorského profilu a zobrazení autora vkládaných příspěvků na web Mandalaria.
1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování v obchodním slova smyslu.
1.11. V případě, že bude provozovatel užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Prohlášení o používání cookies

CO JSOU COOKIES Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

JAK SE DĚLÍ COOKIES
Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:
1/ Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
2/ Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:
1/ Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
2/ Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto: 1/ Technické - umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přihrávat videa, sdílet obsah apod.)
2/ Analytické - slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal.
3/ Remarketingové - slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli.
4/ Konverzní - s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME
Na našem webu používáme tyto cookies:

1/ Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
2/ Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
3/ Facebook Connect - první strany, dlouhodobé, technické. Přihlašování pomocí Facebook.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES
Vymazání
Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.
Blokování
Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena.
Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.
Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

TENTO WEB POUŽÍVÁ GOOGLE ANALYTICS
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie (odkaz na prohlášení o používání cookies) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
- přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
- remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
- rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).
- user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.
Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

JAK ZAKÁZAT SLEDOVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS
Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.